Služby.

Knihovna městyse Vraný je veřejnou knihovnou, která poskytuje své služby obyvatelům Vraného, Lukova, Horní Kamenice a majitelům zdejších rekreačních objektů.

Služby knihovny jsou poskytovány zdarma!

Čtenáři si mohou vybírat z více než 700 svazků knih nakoupených přímo pro tuto knihovnu a z velkého množství knih pravidelně dovážených a obměňovaných z Městské knihovny ve Slaném - jedná se výměnné soubory, složené převážně z nově vydaných knih. Fond knih je každoročně doplňován nákupem nové literatury z rozpočtu obce.

Nabízíme

 • beletrii - romány, povídky, pohádky, detektivky, ...
 • naučnou literaturu - cestopisy, životopisy, knihy o přírodě, kuchařky...

Výpůjční doba: čtvrtek 15.00 - 16.00 hodin

Služby zajišťuje Marcela Rysová

 

KNIHOVNÍ ŘÁD.

Knihovna městyse Vraný je zřízena za účelem poskytování bezplatných knihovnických a informačních služeb všem občanům. Zabezpečuje občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám.

Knihovna poskytuje uživatelům následující služby:

 • zpřístupňuje knihovní dokumenty z fondu knihovny

·         ústní bibliografické, referenční a faktografické informace

·         výpůjční - půjčování knih v budově knihovny i mimo ni

 • práce s počítačem a internetové služby
 • zveřejňuje informace o knihovně a jejich službách a propaguje ji na www stránkách knihovny https://knihovna-mestyse-vrany.cz/
 • pořádá přednášky a besedy v knihovně i mimo ni.

Registrace uživatele:

 1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát:
  - každý občan ČR bez věkového omezení, avšak děti do 15 let jen na základě písemného souhlasu zákonného zástupce,
  - příslušník jiného státu, který má povolení k dlouhodobému pobytu v ČR,
  - instituce.
 2. Registrovaným uživatelem se stává občan nebo instituce vyplněním přihlášky ověřené pracovníkem knihovny podle osobních dokladů, vydáním čtenářského průkazu.
 3. Podpisem na přihlášce se uživatel (instituce, zákonný zástupce) zavazuje dodržovat ustanovení knihovního řádu.
 4. Za účelem ochrany knihovních fondů svěřených do správy knihovny podle obecných předpisů musí být smluvní vztah výpůjčky mezi knihovnou a registrovaným uživatelem identifikovatelný prostřednictvím základních osobních údajů čtenáře, které jsou za tímto účelem ukládány do databáze čtenářů
 5. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje                                                                                                                               

-  jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození uživatele, pokud chce využívat služeb knihovny.

-  pokud uživatel uvede tak stupeň vzdělání, akademické tituly, obor profese, kontaktní adresu, pracoviště/školu a další      možná spojení (telefon, e-mail apod.).

-  požadované rezervace knih, registrace výpůjček, odeslané upomínky, řešení případných ztrát nebo poškození knih a      poznámky vztahující se k porušení ustanovení knihovního řádu. 

Čtenářské průkazy

1.      Čtenářský průkaz se vystavuje:

- občanům ČR po vyplnění přihlášky a předložení platného občanského průkazu, u studujících potvrzení o studiu nebo indexu,
- institucím po vyplnění přihlášky, ověřené podpisem odpovědného pracovníka a razítkem instituce,                                                                                    - příslušníkům jiných států po vyplnění přihlášky, předložení cestovního pasu nebo jiného identifikačního průkazu, povolení k  dlouhodobému pobytu v ČR.

 1. Čtenářský průkaz je doklad čtenáře pro styk s knihovnou. Čtenářský průkaz je nepřenosný a čtenář nebo instituce ručí za každé jeho zneužití. Případnou ztrátu průkazu je čtenář (pracovník instituce) povinen ohlásit knihovně.
 2. Čtenář (instituce) je povinen ihned knihovně hlásit změnu jména a bydliště.

Ochrana osobních údajů:

 1. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a dalších obecně závazných právních předpisů.
 2. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje. Osobní údaje svých uživatelů shromažďuje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování (do doby vyrovnání všech pohledávek vůči knihovně a neobnovení platnosti čtenářského průkazu). Knihovna přijala taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

Základní  práva a povinnosti uživatelů knihovny:

 1. Uživatel si může vypůjčit dokumenty a knihy z knihovního fondu místní knihovny a požádat o jejich vyhledání.
 2. Uživatel může požádat o objednání dokumentu nebo knihy z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů.
 3. Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním nařízením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid, pořádek a čistotu.
 4. V provozních prostorách knihovny je zakázáno kouřit, uživatelům není povoleno konzumovat nápoje a potraviny.
 5. Uživatelé jsou povinni prokázat se při vstupu identifikačním průkazem. V případě registrovaného uživatele čtenářským průkazem, v případě neregistrovaného uživatele občanským průkazem, příp. studentským průkazem.
 6. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.
 7. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně vedoucí knihovny nebo zřizovateli – starostovi nebo pracovnicím Úřadu městyse.

Rozhodnutí o půjčování:

 1. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny a s požadavky ochrany knihovního fondu.
 2. Čtenář může mít zpravidla současně půjčeno max. 10 svazků knih a 3 ks časopisů. Tento počet může knihovna v odůvodněných případech změnit.

Postupy při půjčování:

 1. Knihovna je povinna vyhledat a půjčit uživateli žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
 2. Uživatel si může dokument vyhledat sám ve volném výběru knihovny s využitím seznamu uložených knih nebo požádat o pomoc zaměstnance knihovny. Nové knihy budou zveřejňovány na www stránkách knihovny v rubrice „Novinky“.
 3. Před převzetím výpůjčky uživatel provede kontrolu dokumentu a zjištěné závady ohlásí zaměstnanci knihovny. Tyto závady knihovna do výpůjčního protokolu. Za neohlášené závady nese odpovědnost uživatel.
 4. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, si může čtenář rezervovat. Adresu dosavadního držitele výpůjčky knihovna zásadně nesděluje. Jakmile je dokument vrácen, uvědomí knihovna žadatele, který si jej může vyzvednout. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle časového záznamu.
 5. Prezenčních služeb knihovny mohou využívat i neregistrovaní návštěvníci po předložení identifikačního průkazu.

Výpůjční lhůty:

 1. Standardní výpůjční lhůta pro je u knih i časopisů jeden měsíc.
 2. Výpůjční lhůta může být prodloužena, pokud dokument nemá rezervován další uživatel. Opakované prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně devadesát dní. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož díla, ale jen po jeho předložení.
 3. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku nelze prodloužit.

Vrácení vypůjčeného dokumentu a odpovědnost za výpůjčku:

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Pokud tak neučiní, nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen. Na požádání obdrží uživatel doklad o vrácení dokumentu.
 2. Jestliže uživatel nevrátí dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatky z prodlení, přičemž pro povinnost zaplatit příslušný poplatek je rozhodující délka překročení výpůjční lhůty, ne faktické doručení upomínky.
 3. Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, může být vrácení vymáháno právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 4. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Ztráty a náhrady:

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.
 2. O způsobu náhrady rozhoduje vedoucí knihovny. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb. 

Kontakt

KNIHOVNA MĚSTYSE VRANÝ
Vraný 9
Vraný
273 73

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode